inspraak Project Buizenzone Eemsdelta

Bekendmaking Milieueffectrapport (MER), het Landbouw Effect Rapport (LER) en de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA).

Tussen de Eemshaven en Oosterhorn Delfzijl is een buizenzone van ondergronds te leggen buizen gepland waarmee deze beide industrieterreinen met elkaar moeten worden verbonden. Door deze buizen kunnen gassen, vloeistoffen en energie worden uitgewisseld. Aldus wordt een bijdrage geleverd aan onder meer een duurzaam hergebruik van reststoffen tussen de beide industriecomplexen en aan de ontwikkeling van de haven- en industriesector in de provincie Groningen. Een drietal mogelijke tracés voor deze toekomstige buizenzone, in lengte variërend van 23 tot 27 kilometer, zijn in beeld gebracht en onderzocht.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, gelet op de omvang van de zone en de maatschappelijke impact daarvan, is besloten een m.e.r. (milieueffectrapportage)-procedure te doorlopen. Het besluit waarvoor het MER (Milieueffectrapport) wordt opgesteld, is het vaststellen van een ruimtelijk inpassingsplan voor de buizenzone. Provinciale Staten is daarvoor het bevoegd gezag.

Een milieueffectrapportage is een hulpmiddel bij de besluitvorming over grote projecten en ingrepen en is bedoeld om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. In het MER wordt op een samenhangende objectieve en systematische wijze de milieueffecten beschreven die naar verwachting op zullen treden als gevolg van de voorge-nomen activiteit. In opdracht van de initiatiefnemer, de stichting UFO-BED  (Stichting Utilitaire Faciliteiten Ontwikkeling-Buisleidingenstraat EemsDelta), is dit MER opgesteld.

Parallel aan de milieueffectrapportage wordt ook een Landbouw Effect Rapportage (LER) uitgevoerd. In de LER wordt ten opzichte van het MER een verdiepingsslag uitgevoerd voor het aspect landbouw. Dit laatste geldt ook voor de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), waarin de maatschappelijke kosten en baten van de aanleg van een buizenzone worden onderzocht.   
Op basis van deze rapporten, de inspraakreacties en de adviezen zullen Provinciale Staten een besluit nemen over het voorkeurstracé.

Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen coördineren de procedure.

Terinzagelegging

Het Milieueffectrapport, het Landbouw Effect Rapport en de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse liggen tijdens kantooruren ter inzage:

  • in de gemeentehuizen van de gemeenten Appingedam, Eemsmond, Delfzijl, Loppersum en Slochteren;
  • in het provinciehuis te Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Deze documenten vindt u ook op de pagina over de buizenzone.

Inspraak


Vanaf 6 oktober 2011 tot en met 16 november 2011 kunnen schriftelijke opmerkingen over het Milieueffectrapport en het Landbouw Effect Rapport worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, p/a Afdeling Milieutoezicht, Postbus 610,  9700 AP Groningen. Op verzoek kan dit ook mondeling. Daarvoor dient u een afspraak te maken via onderstaande telefoonnummers.

Inloopavonden

Op 25 en 27 oktober 2011 organiseert de provincie Groningen, in samenwerking met de stichting UFO-BED, inloopavonden waarop bewoners van het gebied kennis kunnen nemen van de plannen en de drie rapporten. Tijdens de avond zijn vertegenwoordigers van de stichting UFO-BED, de provincie Groningen, de Grontmij en Onderzoeksbureau Buck aanwezig om informatie te geven. Op 25 oktober 2011 vindt de inloopavond plaats in dorpshuis De Vinkenhorst in Godlinze, op 27 oktober 2011 vindt de avond plaats in het Fivelcollege in Delfzijl. Beide avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer H.R. Roelofs, (m.e.r. coördinator, provincie Groningen), telefoon 050 - 316 40 90 en de heer L.H.A. Slangen, telefoon 050 - 316 43 60.