brief bezorgde gemeenteraad ivm veiligheidsrisico's aarbevingen

Persbericht namens gemeenteraad van Loppersum

Loppersum, 29 januari 2013

Bezorgde gemeenteraad van Loppersum vraagt Minister Kamp om adequate maatregelen met betrekking tot de veiligheidsrisico’s.

Tijdens het bezoek van Minster Kamp (Economische zaken), aan de gemeente Loppersum op 27 en 28 januari jl., heeft de gemeenteraad van Loppersum in een persoonlijk gesprek met de Minister haar duidelijke zorg uitgesproken over de aardbevingen die de gemeente treffen als gevolg van de aardgaswinning. De Minister heeft een bezoek gebracht aan de gemeente Loppersum vanwege recent gepubliceerde onderzoeken waarin staat beschreven dat de kracht van de aardbevingen in de toekomst sterker zal kunnen zijn dan tot op heden is verondersteld.

De gemeente Loppersum en ook de omliggende gemeenten worden al sinds midden jaren negentig geconfronteerd met de aardbevingen. De raad is lang niet in alle opzichten tevreden over de wijze waarop de NAM tot nu toe is omgegaan met de schadeafhandeling en de verstrekte informatie. Daarmee heeft het vertrouwen in de NAM een behoorlijke deuk opgelopen. Dat zal moeten worden hersteld.

De gemeenteraad is ernstig bezorgd over de veiligheid van de inwoners in het gebied.

Bij de Minister hebben de raadsleden van de gemeente Loppersum met klem benadrukt dat

  • Er op korte termijn een snelle en ruimhartige schade-afdoening moet komen; daarbij is aangegeven dat ook economische schade bij bedrijven op een heldere en goede wijze afgehandeld moet worden.

  • Er naar een concrete oplossing gezocht moet worden die tegemoetkomt aan de waardevermindering van huizen en andere onroerende zaken ; dit heeft ook duidelijk negatieve gevolgen voor het imago van het gebied.

  • Er adequate maatregelen genomen moeten worden om de toename (ook in sterkte) van de aardbevingen terug te dringen.

  • Er bij herstel van woningen dient er sprake te zijn van duurzaam herstel en niet alleen cosmetische herstel.

  • De gevolgen voor de aardbevingen voor de Eemshaven en het Chemiepark Delfzijl en de daaruit voortvloeiende veiligheidsrisico’s dienen in kaart te worden gebracht.

  • Er preventieve maatregelen genomen dienen te worden om veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit geldt ook voor alle infrastructurele werken, zoals leidingen, buizen en waterkeringen, in het gebied.

  • Er een uiteindelijk oordeel moet komen over alle beschikbare informatie en onderzoekresultaten.

Tot slot hebben de raadsleden de Minister gevraagd om de inwoners van het gebied snel te informeren over alles wat te maken heeft met de gevolgen van de aardbevingen en inbreuk maakt op het persoonlijk leven van de inwoners van de gemeente Loppersum en het omliggende gebied.