jaarverslag Dorpsbelangen Zeerijp 2013

zoals voorgelezen tijdens de jaarvergadering;

Jaarverslag 2013

Er waren 115 gezinnen en 19 alleenstaanden lid in 2013. 83% van de leden betaald de contributie per bank. 4% betaald contant. Helaas heeft 13 % nog niet betaald.

Eind januari is er weer het jaarlijkse overleg geweest met andere verenigingen in het dorp die ook activiteiten organiseren. Zo weten we van elkaar wat er speelt en kunnen zo nodig activiteiten op elkaar afstemmen. Dit overleg wordt door alle partijen als zeer waardevol ervaren.

Pasen is gevierd met eieren zoeken en neut`n schait met daarna een buffet verzorgd door Jan. Dit was zeer geslaagd.

Op 4 mei werd in de kerk de Nationale Dodenherdenking gevierd.

Er werden gedichten voorgelezen door de kinderen, namens de gemeente was mevrouw Elderman aanwezig en er was muziek.

Ook dit jaar is het dorp en ook leden van ons bestuur druk geweest met het voortbestaan van de Wilgenstee. Vanwege ruimtegebrek is de school uitgebreid. De drie basisscholen in Zeerijp, ´t Zandt en Westeremden vormen vanaf het nieuwe schooljaar in augustus een zogeheten netwerkschool. Dat is het resultaat van anderhalf jaar overleg tussen de Werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost, het schoolbestuur van Marenland en de gemeente Loppersum.

Deze unieke onderwijspilot is het alternatief voor de kindvoorziening. De leerkrachten van de scholen vormen samen één onderwijsteam onder leiding van één directeur. Het voortbestaan van de drie scholen is in ieder geval tot in 2017 gegarandeerd. De bedoeling is dat de netwerkschool ook daarna doorgaat, mogelijk met de Beatrixschool in Loppersum.

Verder is er in het Riepster Nijs regelmatig aandacht besteed aan de aardbevingen en zijn we als vereniging lid geworden van de Groninger Bodembeweging om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen.

Sinds 2013 is de Popschool actief in Zeerijp, zij verzorgen op een laagdrempelige manier tegen lage prijzen muziekonderwijs in verschillende dorpen. Er is regelmatig overleg geweest met Dorpsbelangen, onder meer over sponsormogelijkheden.

In september heeft het jaarlijkse overleg met andere dorpsbelangenvereniging uit de gemeente plaatsgevonden. Ook hier waren naast verkeersveiligheid vooral de aardbevingen het onderwerp van gesprek.

In november is er een gesprek geweest met de jongerenwerker. Naast de gemeente Loppersum werkt zij ook in Appingedam en Delfzijl. De taken in Loppersum zijn o.a.:straathoekwerk, overlastmeldingen (vooral veel in Loppersum), ondersteuning jeugdsoos en preventie

Ze heeft niet veel bemoeienis met Zeerijp, wel heeft ze bemiddeld tussen jeugdsoos Zeerijp en Flits.

Ook is er weer de jaarlijkse schouw en het overleg met B en W geweest.

De dorpsvisie wordt geactualiseerd. Bert-Jan Huizing heeft een eerste inventarisatie gemaakt. We gaan hier het komende jaar mee verder.

De verkeersquiz op 29 november is opnieuw gewonnen door Zeerijp!

Volgend jaar mogen we daarom dit evenement wederom organiseren!

Het jaar is afgesloten met een geslaagd sinterklaasfeest.

Dorpsbelangen wil natuurlijk alle vrijwilligers bedanken die ook dit jaar weer geholpen hebben met alle activiteiten!