Jaarvergadering Dorpsbelangen 2014

Jaarverslag vereniging Dorpsbelangen Zeerijp 2014

Er waren 121 gezinnen en 20 alleenstaanden lid in 2014. 98 % van de leden betaald de contributie per bank. 2 % betaald contant. Helaas heeft 15 % nog niet betaald.

In januari hebben we ons jaarlijks overleg gehad met de andere verenigingen uit het dorp. Besproken is welke activiteiten er in het voorgaande jaar zijn georganiseerd en wat er voor het komende jaar in de planning stond. Altijd weer een waardevolle avond, omdat ervaringen kunnen worden uitgewisseld en activiteiten op elkaar kunnen worden afgestemd.

In februari hebben we Geesje Zandvoort en Tiny van Hoeyen uitgenodigd om het een en ander te komen vertellen over de WMO. Vanwege de grote veranderingen die eraan zaten te komen binnen de zorg leek het ons goed om ons bij te laten praten. De vraag welke rol Dorpsbelangen hierin gaat spelen kwam toen ook om de hoek kijken. Moeten we inventariseren of er behoefte is aan extra hulp bij onze dorpsbewoners en hoe pakken we dit aan?

 

In maart hebben we voor het eerst weer met elkaar en Bert Jan Huizing om de tafel gezeten om de dorpsvisie te actualiseren. De vorige visie was aan een update toe en daarom is er gekeken welke wensen inmiddels zijn gerealiseerd, welke nieuwe wensen er zijn en welke veranderingen er in het dorp hebben plaats gevonden.

Eind maart hebben we de jaarvergadering gehouden. Daar heeft Margriet Drent afscheid genomen als voorzitter. Na de pauze hebben we de film DEAL gekeken.

Met Pasen hebben we het eieren zoeken en Neut’n Schait’n georganiseerd samen met het Dorpshuis. Aansluitend daarop was er een brunch verzorgd door het Dorpshuis. Er was een prima opkomst, een zeer geslaagde activiteit.

Ondertussen zijn er wat verschuivingen binnen het bestuur geweest. Hannie is voorzitter geworden, twee nieuwe leden, Simon en Alida hebben zich bij het bestuur gevoegd en Jantina heeft het secretariaat overgenomen.

Ook de visie kreeg steeds meer vorm en de kosten voor het maken van de visie werden geinventariseerd, zodat we op zoek konden naar subsidies.

Bij de 4 mei herdenking was de opkomst zeer groot dit jaar. Met medewerking van de kinderen van school, de gemeente en een muzikale bijdrage van Tineke Zijlstra werd het een goede herdenking.

Voor de zomervakantie hebben we besloten om het hondenpoepprobleem in het dorp aan te pakken en is er overleg geweest met de gemeente. Uiteindelijk mocht dorpsbelangen een plan opstellen en zou er in Zeerijp een pilot worden gestart om het probleem aan te pakken.

Ook hebben we een poging gedaan om email adressen te verzamelen van dorpsgenoten om zo mensen nog beter van informatie over bijeenkomsten en activiteiten te kunnen voorzien. Helaas kwam hier weinig reactie op vanuit het dorp.

In die zelfde periode hebben we het jaarlijkse dorpenoverleg bezocht. Een keer per jaar komen alle verenigingen van Dorpsbelangen uit de gemeente Loppersum bij elkaar, om ervaringen en meningen uit te wisselen. Ook is men op die avond o.a. geïnformeerd over de verduurzamings regeling bij aardbevingsschade.

Verder hebben we ons tijdens een informatie avond beter laten informeren over de dencentralisatie van het sociaal domein. De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid over zorg, welzijn, opvoeding enz. in plaats van de landelijke overheid. Tot nu toe riep dit verhaal vooral veel vragen op bij Dorpsbelangen. We hebben hier een brief over naar de gemeente gestuurd en hebben bij andere dorpen gekeken hoe zij met deze veranderingen omgaan. Bijvoorbeeld ’t Zandt met het initiatief Vraag Elkaar.

In november was de schouw en het overleg met burgemeester en wethouders. We hadden een enorme lijst met aandachtspunten. Ingebracht door bestuur en dorpsgenoten. Hier zijn we op dit moment nog mee bezig samen met de gemeente.

We hebben weer mee gedaan aan de jaarlijkse verkeersquiz, die weer in Zeerijp werd georganiseerd. We zijn tweede geworden en dit keer ging Garrelsweer met de eerste prijs aan de haal. Zij mogen dan ook de volgende verkeersquiz organiseren.

De intocht van Sinterklaas was dit jaar anders dan andere jaren. We hebben een “professionele” Sint en pieten ingehuurd en hielden een feestje bij boerderij de Diek’n. Zeer geslaagd.

Tot zover het jaarverslag van vereniging Dorpsbelangen 2014.