Een oud dorp dijkdorp

In de naam van ons dorp "Zeerijp" ligt zijn oorsprong besloten. Zeerijp komt van het woord "zeereep" dat een strook zand in de zee betekent. Tegenwoordig zou men "zandbank" zeggen. De vroege aanwezigheid van veel zand in onze omgeving wordt bevestigd door de naam van het buurdorp 't Zandt. Aan de zuidzijde van de oorpronkelijke reep zand, gelegen in de monding van de rivier de Fivel, heeft landvorming het eerst plaats gehad. Er ging langzamerhand een situatie ontstaan waarbij de zandbank, waarop later het dorp Zeerijp zou ontstaan, de scheiding vormde tussen het land aan de zuidzijde en de toen nog open zee aan de noordzijde. Pas in de tweede helft van de 10e eeuw hebben de eerste bewoners zich op de oever van de Fivel op de enigszins verhoogde grond gevestigd. Omstreeks het jaar 1000 wordt er voor het eerst melding gemaakt van het dorp Zeerijp in een door monniken geschreven Latijns document. De plaats heeft toen ongetwijfeld een haven gehad en zeer waarschijnlijk een vuurtoren, mogelijk op de plaats waar nu de toren van de Jacobuskerk staat.

Iets ten westen van de toren, precies onder het schoolgebouwtje dat pas later aan de westkant van de Jacobuskerk is opgetrokken, is een volledig intact verlaat gevonden dat dateert uit de tweede helft van de 12e eeuw. Een door bakstenen gestutte gleuf dwars door de "zandbank" zorgde ervoor dat bij eb het overtollige zoete water via een klaphek automatisch naar zee werd geloosd, terwijl bij vloed het klaphek vanzelf de doorgang afsloot zodat er geen zout water het land in kon komen.

Erg lang heeft deze situatie niet voortbestaan, want reeds vóór het jaar 1200 is er al sprake van inpoldering van het gebied ten noorden van Zeerijp. De haven was langzamerhand overbodig geworden en het karakter van het dorp zal vanaf die tijd niet veel veranderd zijn, d.w.z. geheel en al op landbouwactiviteiten gericht.

Vóór 1170 heeft er al een zeer bescheiden kerkgebouw in Zeerijp gestaan. Resten van het toen gangbare tufsteen zijn bij de jongste restauratie in de jaren zestig van de vorige eeuw aan het licht gekomen. Nog vóór 1200 is het tufstenen kerkje vervangen door een bakstenen kerk, waarvan de omvang heel nauwkeurig kon worden vastgesteld, omdat de volledige vloer bij de opgraving kon worden blootgelegd. We moeten dan denken aan een dorpskerk te vergelijken met de grootte van de kerk van Eenum. Onze streken moeten, vooral door het uiterst vruchtbare nieuw gewonnen land, zeer welvarende tijden hebben gekend, gezien de drieste plannen om het bescheiden bakstenen dorpskerkje te vervangen door een enorm bouwwerk: de huidige Jacobuskerk. Maar niet alleen welvaart in brede zin stond aan de wieg van de nieuwe plannen. We gaan ervan uit dat verscheidene rijke boeren, die later hun erven wisten uit te breiden tot prachtige borgterreinen, hun financiële steentjes hebben bijgedragen. Helaas heeft ook een minder fraai verschijnsel een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het nieuwe kerkgebouw. Er waren in de loop der tijden tot nog toe moeilijk te verklaren tegenstellingen ontstaan tussen de bewoners van Hunsingo en die van Fivelgo. Deze verschillen liepen nogal eens uit de hand en gewapenderwijs probeerde men door brandschatten en plunderingen het leven van de buren te vergallen. Bekend is de moord op een priester in de toenmalige kleine bakstenen kerk van Zeerijp. Dat gebeurde in 1227. Kennelijk zijn de gevoelens van onveiligheid in de loop van diezelfde eeuw alleen nog maar toegenomen, want tegen 1300 is besloten tot het bouwen van de huidige kerk, een waar verdedigingswerk bij uitstek met muren van maar liefst 1.35 meter breed en met enorme deuren die men van binnen met een stevige balk kon vergrendelen. Zo'n gebouw, vaak in Latijnse bronnen ook als "castellum" (= verdedigingswerk) aangeduid, moest in tijden van nood de veiligheid van alle bewoners van het dorp waarborgen.

Gelukkig zijn in de loop der eeuwen de gemoederen tot rust gekomen, en hoefden de oorspronkelijke steenhuizen, waar rijke (of mogen we al zeggen "steenrijke"?) lieden bij naderend gevaar zich veilig konden terugtrekken, niet langer te fungeren als bolwerken, maar konden zich ontwikkelen tot schitterende borgen.

Zo ook in en om Zeerijp, waar er maar liefst vier hebben gestaan: Bouckema van de fam. Ten Holte aan de Tolweg (waar nu de fam. Pier woont); Eelsum van de fam. Greving, nu Borgweg 20; Hayckema van de fam. Van Borck, nu Borgweg 2; en Juckema van de fam. Ripperda in de Groeve. Het hoeft geen betoog dat deze families een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het welzijn van het dorp Zeerijp. De vele rouwborden (te bedenken dat in de Jacobuskerk van Zeerijp meer rouwborden hangen dan in welke andere kerk in de provincie Groningen) getuigen van hun dadendrang en betekenis. Alleen al de bouw van het unieke en in orgelkringen wereldberoemde Faberorgel in de Jacobuskerk is een klinkend en welluidend bewijs van de invloed der borgheren, de sponsoren der 17e eeuw.

Interessant te vermelden dat toen de stad Groningen benarde tijden beleefde tijdens het beleg van Bommen Berend in 1672 een beroep is gedaan op de provincie om te helpen. Vanwege de altijd al gespannen verhoudingen tussen de stad en de omliggende contreien kwam deze hulp niet goed op gang. Om tenslotte de peperdure huurgeneraal Karl Rabenhaupt te kunnen betalen, heeft de stad Groningen toen alle borgen in de provincie een verplichte lening opgelegd. Men moest een som gelds afstaan afhankeli